Voorneroute deel 3

6 uur 6 minuten (30.6 km)

  • Download GPX

In dit derde deel van de lange afstandsroute Voornepad, loop je via het Annabos bij Rockanje, door de duinen en het bos richting Oostvoorne. Door de polders en over dijken naar Tinte en weer terug naar het Annabos. 

Dit ga je zien

Startpunt: Meelzakseweg
3235 Rockanje
1

Kom wandelen in het Annabos. Een jong bos waar je hond welkom is en zelfs voor een deel los mag lopen. Laat je verrassen door de aanwezige vogels en vlinders. Misschien kruist een ree jouw pad!

Annabos
2

Dit duinmeer in Hellevoetsluis is perfect voor een wandeling of het zien van lepelaars.

Quackjeswater
3

Genieten met je vrienden of vier je droombruiloft.

Havana BeachClub
4

Voornes Duin, bij Rockanje, is één van de soortenrijkste duingebieden van West-Europa.

Voornes Duin
6

Een uitstekend startpunt voor een rondwandeling door de Duinen van Voorne.

Bezoekerscentrum Tenellaplas
7

Midden in het schitterende gebied de Tenellaplas ligt Duinpaviljoen De Meidoorn!

Paviljoen De Meidoorn
8

Radarstelling Biber in Voornes Duin vertelt een uniek stukje historie.

Biberbunker
9

Het kleinste museum op Voorne-Putten te bezoeken in Rockanje met gezellig terras en bijzondere tuin.

In den Halven Maen
Eindpunt: Meelzakseweg
3235 Rockanje

Beschrijving

Startpunt: Meelzakseweg
3235 Rockanje

GESCHIEDENIS

Voorne is het resultaat van een duizenden jaren durende strijd tussen water en land. De zee en de rivieren zetten klei af op het land en onder invloed van water en wind werden het veen en de duinen gevormd. Rond 1200 werd de eerste dijk opgeworpen en het land verder ontgonnen. In een paar eeuwen tijd werd Voorne ingepolderd en bedijkt. Dit ging echter niet zonder tegenslagen. De meest ingrijpende was de Sint-Elizabethsvloed in 1421. Hierdoor werd de monding van de Maas ten noorden van Voorne en Putten naar het huidige Haringvliet verlegd. Pas in de 19e eeuw maakte de sluiting van het Windgat bij Rockanje (de voormalige monding van de Strype) de duinrand tot een aaneengesloten geheel. Aan het eind van de 19e eeuw waren de duinen van Voorne veel smaller en minder dicht begroeid dan nu. Door overbeweiding ontstonden er verstuivingen. Dankzij zorgvuldig natuurbeheer doorlopen deze duinen in de 20e eeuw een spectaculaire ontwikkeling. De kustlijn verandert nog steeds van vorm. Het strand ten westen van Oostvoorne laat dit duidelijk zien. 

JONGE POLDERBOSSEN

In het kader van ruilverkaveling Voorne-Putten zijn verschillende bossen aangelegd. Het Voornepad (de gehele lange afstandsroute) leidt door drie van deze bossen: het Annabos, de Ravensehout en Stuyvesande. Het betreft in alle gevallen loofbos met een gemengde beplanting van onder meer populier, es, en eik. Veel bosvogels vinden er een goed onderkomen. 

QUACKJESWATER

Het Quackjeswater is een gedeeltelijk verzande duinpoel omgeven door een dicht elzenbos. Hier komen allerlei soorten duinbegroeing voor: (helm)grasvegetaties, struwelen en loofbos. Op een eilandje broedt al geruime tijd een lepelaasrskolonie. Ook wordt de kleine zilverreiger regelmatig waargenomen. Let op; de route langs het Quackjes water is in de winter zeer nat! 

DUINEN

De duinen van Oostvoorne behoren tot de soortenrijkste duingebieden van West-Europa. Bijna tweederde van de Nederlandse broedvogelsoorten nestelt hier en iets meer dan de helft van alle soorten wilde planten die in Nederland voorkomen, is hier te vinden. In Europese richtlijnen zijn de duinen dan ook aangewezen als Speciale Beschermingszone en vormen hiermee een onderdeel van een Europees netwerk van natuurgebieden. De rijkdom is het gevolg van de variatie in de landschapstypen. Open droge zandhellingen worden afgewisseld met struwelen en geheel onverwacht bevindt je je in een populierenbos. Verspreid door het gebied liggen kruidenrijke vochtige duinvalleien en enkele mooie poelen. De soortenrijkdom komt mede doordat dit vochtige duingebied vroeger slechts lokaal gebruikt is voor de winning van drinkwater. De duinen van Oostvoorne zijn nog betrekkelijk jong. In Nederland hebben zicht duizenden jaren geleden de eerste duinen gevormd. Deze ontstonden aan de rand van de alsmaar stijgende zee in de monding van Maas en Rijn. Door stormen en vloedgolven waren op Voorne de oude duinen voor een groot gedeelte weggespoeld. Pas 800 jaar geleden zijn ze opnieuw gevormd. Het opvallendste kenmerk van duinen van deze leeftijd is de kalkrijkdom van de bodem. Sinds 1988 worden de Duinen van Oostvoorne door grote grazers jaarrond begraasd. Je kunt nu een kleine kudde Galloway runderen tegen komen en enkele kleine groepjes pony's. Door hun totaal verschillende graastechniek vullen deze dieren elkaar aan. 

ROCKANJE

Rockanje is van oudsher een geliefde badplaats. De aangelegde strandpleinen en de prachtige strandpaviljoens bieden veel faciliteiten voor jong en oud.

BREDE WATER

Het Brede Water ligt tussen de rij duinen die tot 1910 de zeewering vormde en een nieuwe rij duinen die de strandvlakte rond 1925 van de zee afstloot. In deze jonge vallei heeft zicht een weelderige plantengroei ontwikkeld rond een grote duinplas. Van de vele vogels die hier huizen is de aalscholver de opvallendste. Je ziet de donkere vogels constant heen en weer pendelen tussen de eilandjes waar ze "wonen" en de Noordzee waar ze vissen. Het voedselrijke water trekt veel andere vogels aan. Veel eenden brengen hier hun jongen groot, zoals kuif- tafel- slob- en bergeend. Bijzondere broedvogels zijn de dodlaars en geoorde fuut. 

OOSTVOORNE

Omstreeks 1100 wordt de naam Voorne voor het eerst genoemd. Oostvoorne is dan niet meer dan een burcht, een kapel en enkele bijgebouwen. Rond 1350 begint zich een dorp te vormen als burchtvrouwe Machteld van Voorne aan de hofkapel een 'kanonnye' sticht van één deken met acht kanunniken. Omstreeks 1500 heeft het dorp zijn huidige omvang bereikt. In het dorp ligt de Burcht van Oostvoorne. Dit zijn de restaureerde overblijfselen van de burcht, waar Jacoba van Beieren jarenlang woonde met Frank van Borsselen. De voormalige burcht is gevestigd op een omgrachte heuvel, een zogenaamde motte. Aanwezig zijn nog de onderbouw van de zware hoofdtoren uit 1100, de slotgracht, de ringmuur en restanten van de ridderzaal en de overburcht, het enige overblijfsel van de vroegerere dienstgebouwen. Oostvoorne is rijk aan natuurschoon en is daardoor een prima uitvalbasis voor wandeltochten door het prachtige Voornse duingebied of het Mildenburgbos

Eindpunt: Meelzakseweg
3235 Rockanje